Dojo Kun - Training Hall Rules

All Locations (712) 293-1733

1. SEEK PERFECTION OF CHARACTER
"JINKAKU KANSEI NI TSUTOMERU KOTO"

2. BE FAITHFUL
"MAKOTONO MICHI O MAMORU KOTO"

3. ENDEAVOUR
"DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO"

4. RESPECT OTHERS
"REIGI O OMONZURU KOTO"

5. REFRAIN FROM VIOLENT BEHAVIOUR
"KEKKINO YU O IMASHIMERU KOTO"

aaaaaaaaaaaaiii